DIAGNOSTYCZNE

EVENT HOLTER

Kto wykonuje badanie ekg metodą Event Holter?

Badanie wykonywane jest przez pacjenta, który samodzielnie rejestruje odczuwane incydenty. Pacjenci z okolic Warszawy mogą zgłosić się po aparat do naszej poradni. Dla pacjentów spoza Warszawy istnieje możliwość wysyłki aparatu w dowolne miejsce na terenie Polski.

 

Event Holter

Na czym polega i co daje badanie ekg metodą Event Holter?

Badanie polega na przesyłaniu samodzielnie zarejestrowanych badań EKG. Pacjent przez jeden tydzień jest podłączony do aparatu podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz w nocy. W momencie, kiedy następuje odczuwalny incydent, pacjent jednym przyciskiem rejestruje badanie, które następnie automatycznie aparat wysyła do naszego Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Badanie jest wysyłane za pośrednictwem modemu GPRS z kartą SIM umieszczonego wewnątrz aparatu. Aparat posiada bufor pamięci, co oznacza, że w momencie wciśnięcia przycisku przez pacjenta badanie rejestrowane jest kilka minut przed oraz klika minut po incydencie. W ten sposób pacjent może rejestrować krótkotrwałe incydenty nawet już po ich ustąpieniu lub dowolne, cykliczne lub niejednorodne zaburzenia rytmu serca. Nie wymaga to żadnej dodatkowej czynności od pacjenta. Nawet jeżeli pacjent włączy przycisk rejestracji po wyjściu z omdlenia, także zapis z chwili omdlenia jest rejestrowany.

Aparat stosowany przez tydzień służy do rejestracji zaburzeń rytmu oraz zdiagnozowania rodzaju schorzenia. Wszystkie przesłane przez pacjenta zapisy rejestrują się na koncie pacjenta. Po zakończeniu rejestracji zaburzeń, lekarz przygotowuje dla Państwa diagnozę zawierającą szczegółowy opis wszystkich przesłanych badań.

Jakie odprowadzenia pozyskuje aparat ekg?

Do ciała pacjenta przymocowane są cztery elektrody. W zależności od miejsca umocowania elektrod uzyskuje się dwie możliwości kombinacji odprowadzeń EKG:

  1. trzy odprowadzenia przedsercowe spośród V1-V6_cal względem elektrody odniesienia umieszczonej w dowolnym miejscu, wyznaczonym przez lekarza
  2. sześć odprowadzeń kończynowych I,II,III, aVR,aVL,aVF oraz jedno odprowadzenie przedsercowe spośród V1R-V6R odniesione do prawego ramienia
Wskazanie do wykonywania badania ekg metodą Event Holter

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia. Jednak każdy pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien być poddany ocenie. W tej licznej populacji są bowiem chorzy, których życiu i zdrowiu może zagrażać niebezpieczeństwo. Są jednak również i tacy, którzy mimo nasilonych objawów nie wymagają leczenia.

Najistotniejsza jest świadomość, że optymalne postępowanie z chorym z arytmią, zarówno komorową jak i nadkomorową, możliwe jest dopiero wówczas, gdy dokładnie ocenimy stan układu krążenia i stwierdzimy lub wykluczymy obecność szeregu czynników pozasercowych, mogących wpływać na wystąpienie bądź nasilenie już istniejących zaburzeń rytmu serca.

Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją chorób serca albo schorzeń pozasercowych. Zjawisko zaburzeń rytmu serca jest niezwykle niejednorodne. Zaburzenia rytmu mogą występować w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, mogą towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu, wrodzonym lub nabytym wadom serca, zapaleniu mięśnia sercowego, niewydolności serca. Występowaniu arytmii mogą sprzyjać także liczne schorzenia pozasercowe: zaburzenia funkcji tarczycy, choroby płuc (np. astma oskrzelowa), zaburzenia elektrolitowe, urazy, okres okołooperacyjny.

     Klinika zaburzeń rytmu jest relatywnie bogata w różne objawy. Chorzy mogą odczuwać kołatanie (często określane jako palpitacje) lub potykanie się serca (fenomen ten towarzyszy często tzw. pobudzeniom przedwczesnym). Należy pamiętać, że łagodne lub okresowe zaburzenia rytmu są często przez chorych nieodczuwalne.

Metoda Event Holter ekg - przygotowanie do badania

Badanie metodą Event Holtera nie wymaga specjalnego przygotowania. Osoby posiadające owłosioną klatkę piersiową powinny przed badaniem zgolić włosy.

Jakie rozróżniamy zaburzenia rytmu?

Wśród zaburzeń rytmu można w dużym uproszczeniu wyodrębnić zaburzenia powstawania impulsów: bradykardię (poniżej 50 pobudzeń na minutę), tachykardię (>100/min.), zespół chorego węzła zatokowego (dotyczy miejsca fizjologicznego zapoczątkowania rytmu serca), rytmy zastępcze, częstoskurcze nadkomorowe, trzepotanie i migotanie przedsionków oraz "najgroźniejsze" wspomniane już częstoskurcze komorowe i trzepotanie i migotanie komór. Ponadto do zaburzeń rytmu serca zalicza się zaburzenia przewodzenia prawidłowo powstającego pobudzenia (bloki zatokowo-przedsionkowe, bloki przedsionkowo-komorowe oraz bloki wewnątrzkomorowe), które prowadzą do zwolnienia czynności serca. W skrajnych przypadkach mogą one być przyczyną zupełnego zatrzymania pracy serca, czyli wspomnianej już asystolii.

Osobną grupę zaburzeń rytmu stanowi tzw. zespół preekscytacji, związany z występowaniem dodatkowych dróg przewodzenia. Stwarzają one możliwość przewodzenia pobudzenia szlakiem innym niż prawidłowy, co sprzyja powstawaniu szybkich rytmów serca.

Zaburzenia rytmu serca - diagnostyka i leczenie

Mimo ogromnego postępu medycyny, w przypadku zaburzeń rytmu i przewodnictwa wciąż bardzo ważnym elementem pozostaje wywiad z chorym, klasyczne badanie EKG oraz badanie fizykalne. Bardzo istotne jest skojarzenie wystąpienia arytmii z pewnymi okolicznościami (np. spożyciem alkoholu, zażywaniem leków, wysiłkiem fizycznym, porą dnia). W diagnostyce zaburzeń rytmu często wykorzystuje się badanie echokardiograficzne, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, tygodniową rejestrację incydentów EKG metodą Event Holtera, próba wysiłkowa, testy farmakologiczne. W pewnych przypadkach sięga się po procedury inwazyjne, takie jak ocena naczyń wieńcowych (koronarografia) lub badanie elektrofizjologiczne (w dużym uproszczeniu, jest to badanie aktywności elektrycznej serca poprzez wprowadzenie do jam serca odpowiednich elektrod).

Leczenie zaburzeń rytmu polega na usunięciu potencjalnej przyczyny arytmii (np. korekcja zaburzeń elektrolitowych, usunięcie drogi dodatkowej lub miejsca powstawania patologicznych pobudzeń metodą elektroterapii tzw. ablacji, udrożnienie zwężonej tętnicy wieńcowej). Leczenie farmakologiczne może mieć na celu profilaktykę (ochrona lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia arytmii). Istnieje jednak także potrzeba postępowania objawowego, w którym wykorzystuje się leki antyarytmiczne (np. beta-blokery, preparaty naparstnicy, amiodaron, polfenon).

W pewnych sytuacjach chorzy wymagają wykonania tzw. kardiowersji elektrycznej (przywrócenia prawidłowej czynności serca chorym z migotaniem przedsionków, trzepotaniem przedsionków lub z częstoskurczem komorowym) lub defibrylacji (zabiegu ratującego życie chorych, u których na skutek migotania komór doszło do zatrzymania krążenia).

Wreszcie należy wspomnieć, że istnieje szereg implantów, które chronią chorych przed groźnymi dla życia zwolnieniami pracy serca (tzw. stymulatory serca) lub pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się groźnych dla życia zaburzeń rytmu, jak np. migotania komór (kardiowertery-defibrylatory).

 
Ile kosztuje badanie EKG metodą KardioHoltera?
Badanie Cena
Event holter ( tygodniowa rejestracja zaburzeń rytmu serca wraz z diagnozą) 330.00 zł

W celu umówienia wizyty prosimy o podanie numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego.

KOD

}